Thursday, September 16, 2010

အရင္းအျမစ္မ်ား ( ေဟတုပစၥေယာ )


သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္သည္ သစ္ပင္ ဆက္လက္၍ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံမူလ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္ရဲ႕ အရြက္၊အပြင့္ ၊အသီးမ်ား ဆက္လက္ ပြင့္လင္းေ၀ဆာေနေစရန္ ေရေသာက္ျမစ္သည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူ သတၱ၀ါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဘ၀သံရာတြင္ ဆက္လက္၍ ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဟိတ္ေျခာက္ပါး(ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ၊အေလာဘ၊အေဒါသ၊အေမာဟ)သည္ အဓိကက်ေသာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဘ၀သံရာတြင္ ဆက္လက္၍ ဘ၀ရဟတ္ လည္ပတ္ေနရန္ ကုသုိလ္အရင္းအျမစ္ သုံးမ်ဳိးႏွင့္ အကုသုိလ္အရင္းအျမစ္ သုံးမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ ေထာက္အကူျပဳထားေပးပါသည္။ ယင္းဟိတ္ေျခာက္းပါးတြင္ ေလာဘတရားသည္ သမုဒယသစၥာမည္ေပသည္။ ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ကံမ်ားသည္ ကာမ၊ရူပ၊အရူပ ဘုံဘ၀မ်ားတြင္ က်င္လည္ေစရန္ အေၾကာင္းအက်ဳိး သခၤါရတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒါကုိ ကံ (ေစတနာ) ဟုလည္း ေခၚဆုိၾကပါေသးသည္။

ကမၻာေျမႀကီးသည္ သစ္ပင္ေတာအုပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံစိမ္းလန္းေနမွာသာ သာယာစုိေျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္ေတာေတာင္မရွိလ်င္ကား သတၱ၀ါမ်ား အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အပင္ႏွင့္ ေရသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိးအေနျဖင့္ တည္မွီေနၾကပါသည္။ ေရမရွိလ်င္ အပင္လည္းမရွိႏုိင္သလုိ၊ အပင္မရွိလွ်င္လည္း လူသားမ်ားေနထုိရာၿဂဳိလ္သည္လည္း အဂၤါၿဂဳိလ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ၿဂဳိလ္ေသျဖစ္ေလရေတာ့ကား သတၱ၀ါမ်ား အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားသည္ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေျမႀကီးရဲ႕ဆံပင္ေမႊးညင္းမ်ားဟု ဆုိလ်င္လည္း မွားအံ့မည္မထင္ေပ။

စာေရးသူ လာေရာက္လာေရာက္ပညာေလ့လာရာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံေလးသည္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္၊အိႏၵိယသမုဒၵရာအစြန္းတြင္တည္ရွိသည့္ လွပသည့္ကြ်န္းႏုိင္ငံကေလး ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံရဲ႕ အလယ္ဗဟုိေဒသမ်ားတြင္ စိမ္းလန္းစုိေျပေသာေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ထူထပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ျပည္သူမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၇၆% ႏွဳံးရွိၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဓိကဘာသာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကေသာလူမ်ဳိးမ်ားဟု ဆုိရေလာက္ေအာင္ ျမဳိ႕တြင္း ၿမဳိ႕ျပင္ ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ဖုံးလႊမ္းျပည့္ႏွက္ေနေသာ ခ်စ္စဖြယ္ကြ်န္းႏုိင္ငံကေလးျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပင္လယ္ေရျပင္ေပၚမွ ျဖတ္သန္း၍ တုိက္ခတ္လာေသာ ပရုိတိမ္းဓာတ္ပါသည့္ ေလႏွင့္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားမွ ထြက္ေသာ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္မ်ားမွာ ေပါင္းဆုံေပး၍ ကြ်န္းသူကြ်န္းသားမ်ားအတြက္ အလြန္အဖုိးတန္ေသာ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ သီရိလကၤာကြ်န္းရဲ႕ ၿမဳိ႕ေတာ္မွာ ကုိလံဘုိၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္နားတြင္ တည္ရွိလ်က္ ေန၀င္ရာ အေနာက္အရပ္၊ အိႏၵိယျပည္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူထားပါသည္။ ဒုတိယၿမဳိ႕ေတာ္မွာ ကႏၵီၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ေတာ္ေပၚၿမဳိ႕ကေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမဳိ႕ႀကီးငယ္အားလုံးမဟူ ေက်းငွက္ သာရကာမ်ားရဲ႕ အသံကုိ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ ၾကားေနရသည္မွာလည္း စိတ္ခ်မ္းေျမဖြယ္ရာေကာင္းလွေပသည္။ သစ္ေတာဧရိယာဖုံးလႊမ္းမွဳမ်ားသျဖင့္ ကြ်န္းသားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ ေရသယံဇာတလည္းေပါၾကြယ္၀လွပါသည္။

ရဟန္းအျဖစ္သည္ ရခဲ၏(ပဗၺဇိတဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ)ဟု ဗုဒၶကဆုိပါသည္။ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သီလစတဲ့ အခက္အရြက္မ်ား ဖြ႔ံၿဖဳိ႕ေ၀ဆာေနဖုိ႔ရန္ ပရိယတ္၊ပဋိပတ္ ၊ ပဋိေ၀ဓ လုိ႔ေခၚတဲ့ သာသနာသုံးရပ္ ေရေသာက္ျမစ္ရွိရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ယင္းေရေသာက္ျမစ္သုံးရပ္သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အေၾကာင့္အက်ဳိးျပဳ၍ တည္မီွလ်က္ရွိေပသည္။ သီလကုိ ပရိယတၱိ၊သမာဓိကုိ ပဋိပတၱိ ႏွင့္ ပညာကုိ ပဋိေ၀ဓဟုလည္း ႏွဳိင္းယွဥ္၍ ေခၚဆုိႏုိင္ပါေသးသည္။ ေရွးေရွး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက ပရိယတၱိသည္ ကန္ေဘာင္ႀကီးႏွင္တူသည္။ ပဋိပတၱိသည္ ေရကန္ထဲက ေရႏွင့္တူၿပီး ပဋိေ၀ဓသည္ကား ပြင့္ေနသည့္ ၾကာပန္းခုိင္ႏွင့္တူသည္ဟုလည္း တင္စားေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

၀ိနည္းသည္ သီလကုိ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ သုတၱန္သည္ သမာဓိကုိ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ အဘိဓမၼာသည္ ပညာကုိ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ ၀ိနည္းကုိ အာဏာေဒသနာဟူ၍လည္း ေခၚၿပီး မဟာကရုဏာေတာ္ျဖင့္ ၀ိနည္းကုိ ပညတ္ခဲ့ပါသည္။ သုတၱန္ကုိ ေ၀ါဟာရေဒသနာဟု ေခၚဆုိၿပီး အဘိဓမၼာကုိမူ ပရမတၳေဒသနာဟုလည္း ေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ အရင္းအျမစ္တကာတုိ႔တြင္ ဘယ္အရင္းအျမစ္ေတြက အားသာသည္၊ အားနည္းသည္ဆုိသည္ကား ကုိယ္တုိင္ ဆက္လက္၍ ေလ့လာရအုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားအခြင့္အေရး အရင္းအျမစ္လား၊ အတြင္း အဇၥ်တၱျဖစ္တဲ့ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ျခင္း အရစ္အျမစ္လား၊ ျပင္ပဗဟိဒၶရုပ္၀တၳဳျဖစ္တဲ့ ေရေျမသယံဇာတ အရင္းအျမစ္လား ဆိုတာကုိ ဆက္လက္ေလ့လာ ရအုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သီရိလကၤာရဲ႕ အမာထည္ အရင္းအျမစ္( Hardware Resources)၊ အေပ်ာ့ထည္ အရင္းအျမစ္ (Software Resources) ဟုႏွစ္မ်ဳိးရွိရာတြင္ ကြ်န္းႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အားေလ်ာ္စြာ ပင္လယ္ဆိမ္ကမ္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ လက္ဖက္စုိက္ခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားပါသည္။ လက္ဖက္လုပ္ငန္းသည္ ကုိလုိနီဗိတိသွ်တုိ႔မွ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ေကာင္းေမြျဖစ္ပါသည္။

အေပ်ာ့ထည္ အရင္းအျမစ္( Software Resources)မ်ားမွာကား ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဗိတိသွ်အေမြမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြားထိန္းသိမ္းလာသည့္အားေလ်ာ္စြာ စာတတ္ေျမာက္မွဳ မ်ားျပားၾကၿပီး အဂၤလိပ္စာကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္းလုိလုိက တတ္ေျမာက္ၾကပါသည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ာကုိ ကမၻာသုိ႔ အဂၤလိပ္လုိ ေရး၍ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း အေပ်ာ့ထည္ စီးပြားေရး ထြန္းကားပါသည္။ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရွင္ရဟန္းမ်ားေရာ၊ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားအားလုံးမ်ားပါမက်န္ ဗုဒၶဘာသာတရားကုိ အထူးနားလည္ၾကပါသည္။

ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ားလည္း သီရိလကၤာကုိ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသမုိင္းျပတုိက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းဌာနနယ္ေျမမ်ား အျဖစ္ျဖစ္ေစ အသိအမွန္ျပဳထားၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ လာေရာက္၍ သုေသတနျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔ ျမန္မာျပည္သားမ်ားလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ကား ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ပညာေရး(Knowledge base)ျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ရွာေဖြျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ အက်ယ္အ၀န္းေရာ လူဦးေရပါ ေသးငယ္လွပါသည္။ ႏိုင္ငံအက်ယ္အ၀န္၀န္းသည္ မႏၱေလးတုိင္းပမာဏခန္႔ရွိၿပီး လူဦးေရမွာ သန္း၂၀ ခန္႔ရွိသည္။ လူဦးေရအခ်ိဳးနည္းသည့္အတုိင္း ေရေျမသယံဇာလည္း ျမန္မာျပည္ကဲ့သုိ႔ မၾကြယ္၀လွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ပညာေရးက႑တြင္ လူ႔သားေတြဆီမွ ထြက္ႏုိင္ငံသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ကုိ ထုတ္ယူဖုိ႔ႀကဳိးစားၾကရပါသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူ ရာခုိင္ႏွဳန္း ၇၆% ရွိၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆုံးမွာ မူစလင္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လူမ်ဳိးအားျဖင့္ ဆင္ဟလီလူမ်ဳိးႏွင့္ တမီလ္လူးမ်ဳိးမ်ားရွိၾကသျဖင့္ ကြ်န္းေပၚတြင္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗိတိသွ်အစုိးရမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ပါလီမာန္ဒီမုိေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးသည္ သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ေရရွည္ၾကာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉၊မတ္လတြင္ ယခု သမၼတ လက္ရွိ မဟိႏၵလက္ထက္တြင္ တမီလ္လူမ်ဳိးစုေတာ္လွန္ေရးသမားတုိ႔ကုိ အျပတ္ေခ်မွဳန္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ သီရီလကၤာကြ်န္းေပၚတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ ကင္းစင္သြားသည့္ႏွစ္ဟုပင္ ကမၸည္းတင္ရမလုိ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

သီရိလကၤာႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ဆက္ဆံေရးမွာ ပုဂံေခတ္ ဆပၸဒမေထရ္လက္ထက္ကတည္းကပင္ ဘာသေရးအရ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွဳရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံမင္းမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခုိင္မာတဲ့ သံတမာန္ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ရုပ္၀တၳဳတုိးပြားေရး( Material Development) အတြက္ အထူးပင္မရွိခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ျဖဴစင္ေရး( Spiritaul Development) အတြက္ မ်ားစြာ ခုိင္မာခဲ့ၾကပါသည္။ အျပန္အလွန္ဘာသာေရးအရ ကူညီအားေပးမွဳသည္ ပုဂံေခတ္မွသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့လ်က္ ရွိပါေနေတာ့သည္။