Monday, July 13, 2009

ညီညြတ္ျခင္းသည္အင္အား

လူတစ္ေယာက္ရဲ ့နာမည္ကုိ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မွည့္ေခၚသလုိမ်ဳိးပဲ လူတစ္အုပ္စု၊အဖဲြ႕အစည္း တစ္ဖဲြ႔ ကုိလည္း အေရာင္၊ အေက္တအလံ၊ တဆိပ္၊ ပုံသံဌာန္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မွည့္ေခၚၾကပါတယ္။ သေက္တျပဳၾကပါတယ္။
သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကုိ ပုံတူအေရာင္နဲ ့ ဦးျပည္း ကတုံးပုံသံဌာန္ျပဳကာ ဖဲြ႕စည္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ စဥ္အ
ဆက္ဖဲြ႕စည္းလာခဲ့ေသာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းမွာ နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္သုိ႔တုိင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ဤသံဃာ့
အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူသားတုိ႕အက်ဳိး၊စီးပြာခ်မ္းသာ၊ေလာကကုိေစာက္ေရွာက္ဖုိ႔ (ဗဟုဇနဟိတာယ၊ ဗဟုဇနသုခါယ၊ ေလာကာႏုကမ္ပ) ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းနုဳိင္ငံတြင္ စာေပလာေရာက္ဆည္းပူးတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္း လူသားေလာက
ေကာင္က်ဳိးကုိေရွးရွဳကာဤသံဃာ့အဖဲြငယ္ကုိ ဖဲြ ့စည္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားညီညြတ္ျခင္း
သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေသာ ျပီးေျမာက္မွဳကုိ ရေစပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္းအတြငး္ ပါရမီရွင္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ပုိမုိလြယ္ကူေစပါသည္။ ၀ဇ္ဇီတုိင္းသားမ်ားကုိဘုရားကေဟာျကားထားခဲ့ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ညီးညြတ္မွဳစံမ်ားသည္ အဖဲြ႔စည္းကုိ တည္ေထာင္ဖဲြ႕စည္းၾကသူတုိင္း ေလးစားလုိက္နာဖြယ္ေကာင္းေသာ နမူေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာေပသည္ လူတစ္မ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္ ညီညြတ္အေအာင္ ညိွေပးေသာ ေပတံနွင့္တူေပသည္။ နဳိင္ငံေတာ္အလံသည္သည္လည္း
ထုိနဳိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ သေကၤတမ်ဥ္းအေနျဖစ္ညွိေပးေသာအရာေပတည္း၊ ထုိနည္းတူပဲ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕အမည္နာမ၊ အ၀တ္ယူနိေဖာင္း စသည္တုိ႕သည္လည္းပဲ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အင္းအားအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာဘာသာ၀င္မ်ားသည္ တစ္ပတ္တြင္တစ္ႀကိမ္က် ေတြ႔ဆုံ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေအာင္ ဘာသာ၀င္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အသုံးျပဳေသာ သေကၤတမ်ားမွာကား ဟာမုိနိသေဘာေဆာင္ေသာ တူရိယာသံစုံ၊ ဂီတ၊ သံျပဳိင္ ၀တ္ျပဳျခင္း မ်ားတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပါပဲ ရဟန္းအဖဲြ႕အစည္း အရွည္ခုိင္ခံ့ေစရန္ တစ္ေက်ာင္းတြင္လည္း အတူတူ ၀တ္တက္ျခင္း၊ အတူတူ ေရခတ္ျခင္း၊ ဥပုသ္ျပဳျခင္း၊ကံေဆာင္ျခင္းမ်ားတုိ႔ ရွိေနပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ရက္အတုိင္းေတြ႕ဆုံးျခင္း၊ တူညီေသာကတိက၀တ္တစ္ခုကုိ ရယူၾကျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည့္အလုပ္မ်ားသည္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအရွည္တည္တံ့ေၾကာင္း
နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ညီညြတ္ျခင္းသည္ ကာယသာမဂၢီ-ကုိယ္အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ စိတၱသာမဂၢီ-စိတ္ခြန္အား အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း တုိ႔အားျဖင့္ နွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ သံဃာ့ကံ ၊သာသနာေရးအမွဳကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားနည္းတူ ညီညီညြတ္ညြတ္ေဆာင္ရြက္လုိက္ပါျခင္းသည္ ကုိယ္အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္းဟု ထင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္လုိက္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ ၊ဆုံး႐ွဳံးမွဳ ရလာဒ္မ်ားသည္ကား စိတ္ဓာတ္ရဲ႕ အတက္၊အက် ခြန္းအားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကုိယ္အား နဲ႔ စိတ္အားသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္ႏြယ္မွဳရွိပါသည္။
တစ္ခုေကာင္းလွ်င္ ေနာက္တစ္ခုကလုိက္ေကာင္းေနတတ္ပီး ၊တစ္ခုယုတ္လွ်င္ ေနာက္တစ္ခု လုိက္ယုတ္ တတ္သည္မွာ ေလာကဓမၼတာပင္ျဖစ္၍ ဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ ေကာင္းတုိင္းလည္း မာန္မာန္ အထြတ္တက္စရာမရွိအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အဆုိးနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတုိင္းလည္း စိတ္ဓာတ္ခြန္အား အလြန္တရာက်ဆင္းသြားဖြယ္ရာ မရွိေအာင္ ထိန္းသမ္းျခင္း၊ ဤသုိ႔က်င့္သုံးျခင္းသည္ ထုိင္းနုိင္ေရာက္ ျမန္မာစာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖဲြ႔သည္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တုိက္ခတ္လာမည့္ ေလာကဓမ္လွဳိင္းၾကမ္း၊ ေလၾကမ္းကုိ အတၱသမၼာပဏိဓိ -မိမိစိတ္ကုိ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး၊သံဃာ့ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေရွ႕႐ွဳေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ခုိင္ခုိင္ေဆာက္တည္ကာ ပ်ဳိးပင္ေပါက္စ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔အေရးကုိ ညီညီညြတ္ညြတ္ ထမ္းေဆာင္တည္ေဆာက္ၾကပါစုိ႔လား အရွင္ဘုရား တုိ႕။

No comments:

Post a Comment